Menu
Terug

12. DE MOORD OP DE OUDSTEN / THE MURDER OF THE ELDERS

Pieter Henket

  • 2017, archival pigment print

The Last fatherThe Youngest One, The Trick of Wisdom, The Good Son en / and Father Bosco, uit de serie / from the series ‘The Murder of the Elders’, Congo Tales, 2017 © Pieter Henket, courtesy Kahmann Gallery. Produced by Tales of Us.


Zomaar bomen omhakken is hetzelfde als familieleden en voorouders opofferen. Het gaat ten koste van de toekomst van de volgende generaties. De stamoudsten zeiden altijd al dat grote mensen kleine mensen nodig hebben en andersom. Jongeren zijn dus aangewezen op de ervaring van mensen die al gepokt en gemazeld zijn door het leven.

In een dorp ontstond er een ernstig conflict tussen een aantal vaders en hun zonen. Het liep zo hoog op dat de zonen besloten hun vaders te doden om zich te bevrijden. Maar een jongeman voelde oprechte liefde voor zijn vader, een wijs en rechtvaardig man. Hij wist te ontsnappen aan de waakzame ogen van de anderen en waarschuwde zijn vader voor de samenzwering. De zoon legde zijn plan uit. “Ik help je ontsnappen. Je kunt je verschuilen in de struiken naast de velden daar verderop beneden. Ik breng je eten.” Onder de neus van de anderen groef hij een groot gat achter het huis om zijn vader te laten ontsnappen. Hij verstopte zijn vader op de dag waarop de anderen werden gedood. Er waren twee maanden verstreken sinds de massaslachting toen een jonge vrouw naar de velden liep met haar kind op haar rug. Ze zette het in de schaduw, pakte haar schoffel en ging aan de slag. Maar terwijl ze aan het werk was, gleed er stilletjes een slang met glanzende zwarte schubben naar de baby en wond zich om het kind. Toen de moeder dat zag, kon ze weinig meer uitrichten. De tranen stroomden over haar wangen, maar ze hield het hoofd koel. Voorzichtig pakte ze een alarmfluitje gesneden van gazellehoorn uit de plooien van haar jurk en blies erop zo hard ze kon. Al spoedig arriveerde er een meute van jonge vrouwen, jonge mannen en kinderen met machetes en geweren. Ze zagen het kind dat als een cassave omwikkeld was door de slang. Het grootste probleem was dat ze het reptiel onmogelijk konden raken zonder de baby te verwonden. De tijd verstreek en niemand wist een oplossing. De jongeman slipte weg en vertelde het aan zijn vader. “Zoon,” zei de vader “zoek een vrouw en bind een pad aan haar vast. Zorg dat ze de pad voor de slang houdt.” De jongeman keerde terug naar het veld om het plan voor te leggen en zo geschiedde. De moedige jonge moeder stond erop dat zij de pad voor de neus van de slang zou laten bungelen. Bij het zien van de pad liet de slang de baby inderdaad los en ging erachter aan. Opgelucht door de goede afloop bombardeerden de mannen en vrouwen de jonge held met vragen. Hoe was hij op die ingenieuze oplossing gekomen? Schoorvoetend moest hij opbiechten dat hij die van zijn vader had. De andere zonen vroegen hem zijn vader te halen. En zo werd de laatste vader uitgeroepen tot dorpshoofd.



Chopping down trees for no reason is like sacrificing relatives and ancestors. It compromises the future of the younger generations. The elders said that a big person needed those who are smaller and vice versa. Young people also needed the experience of those seasoned by the trials of life.

In a village, a dispute arose between some fathers and their sons. The latter decided to kill their fathers in order to liberate themselves.
But among them, one young man felt a sincere and profound love for his father, who was a wise and just man. He managed to escape the watchful eyes of the others and warned his father about the plot to commit parricide. The son explained his plan: “I’ll help you escape.
You can hide in the thickets along the fields, down there, far away. I’ll bring you food.” He dug a big hole behind the house to get his father away, right under the noses of the others. He hid his father on the very day that all the others were killed. Two moons passed after the massacre, and a young woman went to the fields carrying her child on her back. She placed her child in the shade, took her hoe and set to work. But while she was working, a snake with shiny black scales silently wrapped itself around the baby. By the time she realized what was happening, it was too late to prevent anything. Tears ran down her cheeks, but she kept a cool head. Without a sound, she took a small alarm whistle, carved from a gazelle horn, from the folds of her dress and blew with all her might. Soon a multitude of young women, young men, and children arrived with machetes and guns. They discovered the child swaddled like a cassava by the snake. But the main problem was that it was impossible to hit the reptile without injuring the baby. Time passed, and no one could offer a solution. The young man told the story to his father. “My son,” his father replied, “go find a woman, and tie a toad to her. Then put the toad in front of the snake.” The young man returned to the field to explain this plan, which they carried out. The brave young mother insisted that the toad to be used as bait be tied to her. And at the sight of the toad, the snake unwound to its full length to chase it. Relieved by this happy ending, women and men bombarded the young hero with questions. How could he have come up with this ingenious solution? He revealed his secret and admitted that the inspiration had come from his father. The other sons asked him to fetch his father. They named the last father as village chief.

Pieter Henket

* 1979
† Onbekend